Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení 

 
Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice IČO:44569491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 207, (dále jen „prodávající“), je provozovatelem internetového obchodu na webové adrese eshop.lazneteplice.cz (dále jen „webová stránka“).  
 
2. Předmět a povaha obchodních podmínek  
 
2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).  
 
2.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, a v souvislosti s užíváním webové stránky kupujícím.  
 
2.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné; překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.  
 
3. Uživatelský účet  
 
3.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na webové stránce, z něhož může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádění objednávek zboží též bez registrace kupujícího na webové stránce, a to přímo z webového rozhraní obchodu. 
 
3.2. Při registraci na webové stránce a/nebo při objednávání zboží podle čl. 3.1. je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje o kupujícím uvedené v uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží podle čl. 3.1. jsou prodávajícím považovány za správné.  
 
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a zároveň bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím kupujícímu může vzniknout.  
 
3.4. Kupující nesmí umožnit využívání svého individualizovaného uživatelského účtu třetím osobám.  
 
3.5. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  

 
4. Uzavření kupní smlouvy  
 
4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a daně z přidané hodnoty.  
 
4.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 
 
4.3. Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. V případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí, bude prodávající ihned kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky.  
 
4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
• 4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);  
• 4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží;  
• 4.4.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a  
• 4.4.4. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).  
 
4.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky potvrdí kupující seznámení se a úplný souhlas s obchodními podmínkami volbou tlačítka „Stisknutím Dokončit objednávku souhlasíte s  obchodními podmínkami“. Kupující tímto způsobem prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky, a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem. Znění platných obchodních podmínek je kupujícímu přímo dostupné prostřednictvím odkazu u volby „Stisknutím Dokončit objednávku souhlasíte s  obchodními podmínkami“, nebo též na webové stránce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).  
 
4.6. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží na webovém rozhraní obchodu je pouze ilustrační a indikativní, a prodávající může zboží dodat v mírně odlišném provedení, zejména pokud jde o barvy a design obalu  
 
4.7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptace) kupujícího ze strany prodávajícího. Prodávající zašle potvrzení kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty.  
 
 
5. Cena zboží a platební podmínky  
 
5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně platební kartou;  

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.  
 
5.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při potvrzení objednávky prodávajícím objednání zboží. 
 
5.4. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad je přiložen ke zboží.  
 
 
6. Odstoupení od kupní smlouvy  
 
6.1. Kupující, který je spotřebitelem dle vymezení tohoto pojmu podle ustanovení § 419 OZ, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 OZ, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce).  
 
6.2. Při uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to odesláním emailu z elektronické adresy kupujícího na adresu info@lazneteplice.cz. Využije-li kupující této možnosti, obratem zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.. Odstoupení je možné též zaslat v tištěné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího. V obou výše uvedených případech lze použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností a lze zaslat jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení. Vzorový formulář je přílohou těchto obchodních podmínek. 
 
6.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající vystaví kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy a bude kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení dalšího postupu.  
 
6.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Vrácení přijatých peněženích prostředků provede prodávající stejným způsobem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce; jiným způsobem provede prodávající vrácení jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.  
 
6.5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že zboží bylo odesláno.  
 
6.6. Kupující se zavazuje, že zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle prodávajícímu zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů.  
 
6.7. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží.  
 
6.8. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 
6.9. Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce (i) zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a (iii) zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.  
 
6.10. Jsou-li spolu se zbožím poskytovány prodávajícím dárky, v takovém případě je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i všechny dárky, které mu byly v souvislosti se smlouvou poskytnuty.  

7. Přeprava a dodání zboží, náklady na dopravu a balení  

7.1. Volbu způsobu dopravy provede kupující před odesláním objednávky. Uvedené podmínky platí pouze pro dodání zboží v rámci České republiky.  

7.2. ZÁSILKOVNA 
 
Cena za dopravu: 99 Kč při platbě kartou předem
 
Objednané produkty jsou dopraveny na vybrané výdejní místo sítě Zásilkovna. Standardní dodání do 3 pracovních dnů. V okamžiku expedice zásilky jsou vám mailem doručeny informace o odeslání s číslem zásilky. Kde se vaše zásilka nachází, si pak můžete ověřit online zde. Po doručení na výdejní místo budete informováni SMS a mailem o možnosti vyzvednutí. Bude vám zasláno heslo pro vyzvednutí. Zásilka na vás ve výdejním místě počká max. 7 kalendářních dnů. Více informací naleznete zde. 

 
7.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.  
 
7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a na případnou reklamaci ohledně porušení obalu nebude brán zřetel.  

 
8. Jakost při převzetí, odpovědnost za vady a servis 
 
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ).  
 
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,  
• 8.2.1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;  
• 8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;  
• 8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;  
• 8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a  
• 8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.  
 
8.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, zejména pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.  
 
8.4. V případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. 8.2, má kupující právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dodáním nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na dodání nového zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.  
 
8.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.  
 
8.6. Právo z vadného plnění kupujícím nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o jejích vadách věděl nebo je sám způsobil. Práva z vadného plnění nelze uplatnit též za následujících okolností:  
8.6.1. je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty;  
8.6.2. vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace;  
8.6.3. vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem;  
8.6.4. vada vznikla nevhodnou manipulací se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží;  
8.6.5. vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží; nebo  
8.6.7. zboží bylo poškozeno živly.  
 
8.7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího na adrese: Lázně Teplice v Čechách a.s. Mlýnská 253, 415 38 Teplice (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese: info@lazneteplice.cz. Při zaslání reklamovaného zboží zašle kupující i kopii dokladu o koupi zboží běžným způsobem na adresu prodávajícího výše. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu.  
 
8.8. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace bezprostředně po jejím uplatnění na elektronickou adresu kupujícího s uvedením, doby a předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na elektronické adrese kupujícího a případně také telefonicky.  
Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a to nejčastěji společně se zbožím, jež bylo předmětem reklamace. V případě, že v rámci reklamačního procesu není kupujícímu zasíláno žádné zboží, bude kupujícímu zaslán reklamační protokol na elektronickou adresu kupujícího.  
 
8.9. V případě, že je kupujícímu dodána nekompletní objednávka, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána. Reklamaci nekompletní zásilky lze uplatnit elektronickou poštou na adrese: eshop@lazneteplice.cz nebo telefonicky u prodávajícího.  
 
 
9. Další práva a povinnosti smluvních stran  
 
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.  
 
9.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.  
 
9.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.  
 
9.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.  
 
 
10. Ochrana osobních údajů  
 
10.1.Prodávající jako správce osobních údajů informuje o zásadách zpracování osobních údajů, tj. účelu, rozsahu, době a právním titulu zpracování osobních údajů kupujícího jako subjektu údajů, včetně přístupu k nim a rozsahu práv kupujícího jako subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů prodávajícím. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/67 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). 
 
10.2. Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní spojení a informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 
 
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to v rozsahu nezbytném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (např. distribuce zboží, platební transakce, vyúčtování apod.), pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.  
 
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.  
 
10.5. Prodávající zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi, včetně archivačních předpisů. Obecnou dobou, po kterou osobní údaje uchováváme je doba 10 let ode dne, kdy došlo ke shromáždění daného konkrétního osobního údaje. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.  
 
10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů, nejsou-li zpracovávány na základě jiného právního titulu (plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, oprávněný zájem prodávajícího jako správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).  
 
10.7. Kupující má v souvislosti se zpracováním svých údajů zejména tato práva: 

Právo na přístup – právo od prodávajícího na vyžádání získat informace o osobních údajích, které o vás evidujeme a zpracováváme, a to v rozsahu stanoveném čl. 15 GDPR (zejména sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, příjemcích údajů, plánovanou dobu uložení, sdělení o rozsahu vašich práv, příp. další skutečnosti, a to včetně kopie svých osobních údajů). Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Právo na úpravy – na vyžádání má kupující právo na provedení úprav nesprávných osobních údajů, a to bez neopodstatněných odkladů, v souladu s čl. 16 GDPR. 

Právo na výmaz – ve smyslu stanoveném čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na okamžité vymazání svých osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud osobní údaje již nejsou nadále potřebné k účelu, pro který byly zpracovány, nebo pokud subjekt údajů odvolá svůj souhlas a není dán zákonný podklad pro zpracování údajů. 

Právo na omezení zpracování – pokud jsou splněna kritéria stanovená článkem 18 GDPR, 

lze žádat omezení zpracování osobních údajů. Článek stanoví, že toto omezení může být požadováno v případě nezákonného zpracování a příslušná osoba nežádá vymazání, ale pouze omezení rozsahu zpracovávání osobních údajů, nebo v případě, že osoba nesouhlasí se zpracováním podle čl. 21 (1) GDPR a není jasný legitimní důvod převyšující zájem osoby, 

která je subjektem osobních údajů. 

Právo na přenositelnost – právo na přenositelnost osobních údajů, stanovenou čl. 20 GDPR. To znamená právo obdržet vaše osobní údaje, které byly prodávajícímu předány, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje 

jinému zpracovateli, například jinému poskytovateli služeb. Podmínkou je, že toto zpracování je podloženo souhlasem nebo smlouvou a je prováděno pomocí automatizovaných prostředků. 

Právo na námitky – podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku či námitky proti zpracování svých osobních údajů, a to na základě čl. 6 (1) písmeno e nebo f GDPR, vzávislosti na konkrétní situaci. Pokud nebudeme moci prokázat právní základ zpracování, který převáží nad ochranou zájmů kupujícího, práv a svobod, nebo pokud zpracování nebude podloženo uplatněním či ochranou zákonných nároků, dotčené osobní údaje přestaneme zpracovávat.  
 
10.8. Kupující má dále právo na stížnost u orgánu dohledu – pokud se domnívá, že zpracovávání jeho osobních údajů ze strany prodávajícího je nezákonné nebo nepřípustné. Orgánem dohledu je v České republice: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

Telefon: +420 234 665 111 (Ústředna) 

Fax: +420 234 665 444 

E-mail: posta@uoou.cz 

WWW: https://www.uoou.cz.  

10.9. Další informace o podmínkách a kontaktech ve věci zpracování osobních údajů jsou prodávajícím uveřejněny na jeho internetové adrese www.lazneteplice.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
 
 
11. Doručování  
 
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  
 
 
12. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  
 
12.1. Rozhodné právo a příslušnost soudu: Práva a povinnosti plynoucí nebo související s kupní smlouvou, včetně mimosmluvní odpovědnosti, se řídí českým právním řádem. Příslušným pro řešení případných sporů je soud určený podle obecně závazných právních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů  
 
12.2. Neúměrné krácení: Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.  
 
12.3. V pochybnostech rozhodují záznamy prodávajícího: Při pochybnostech o tom, zda bylo zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému prodávajícího nebo příslušného dodavatele služeb prodávajícího.  
 
12.4. Platnost dosavadních smluvních vztahů: Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění.  
 
12.5. Přijetí obchodních podmínek: Pro prodávajícího je rozhodující celý a úplný obsah případné kupní smlouvy a odsouhlasení obchodních podmínek kupujícím je předpokladem uzavření kupní smlouvy. Tímto není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.  
 
12.6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: V případě sporu mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující – spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce sídlící na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Mimosoudní řešení sporu nevylučuje možnost kupujícího – spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud 
 
12.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 3. 2021. 

 


Příloha obchodních podmínek e-shop Lázně Teplice v Čechách a.s. 

 

 Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

Adresát  

Lázně Teplice v Čechách a.s. 

Mlýnská 253 

415 01 Teplice 

info@lazneteplice.cz 

 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*) 

 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*) 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

 

Datum 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte 

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).